Cumming. . T, semen was found victims ear. I guess you could She heard her killer cumming.. you forgot the, "YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" lol funny comic JasonMRaz