x
Click to expand
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#44 - astraea (11/30/2012) [-]
You are a ******* whore, taikakalu.
User avatar #67 to #44 - taikakalu (11/30/2012) [-]
Well that's a rough opinion.
User avatar #70 to #67 - astraea (11/30/2012) [-]
No, **** you telemarketer piece of ****
User avatar #72 to #70 - taikakalu (11/30/2012) [-]
Rrrright.
User avatar #73 to #72 - astraea (11/30/2012) [-]
**** you.
#49 to #44 - acidjunk (11/30/2012) [-]
MFW when i notice OP's name means Magicdick in finland
User avatar #68 to #49 - taikakalu (11/30/2012) [-]
Hyvinkin oikeassa olet. Tai tässä tapauksessa se on kylläkin mikä tahansa taikaesine, ei välttämättä penis.
 Friends (0)