can i ?. . HE ME MIME. BAH I KEEP HIM? can i ? HE ME MIME BAH I KEEP HIM?