Nightclub photobomber (Kelsey Whyte). . photobomber