turbo hair dryer! i mean turbojet. turbo hair dryer! i mean turbojet. Turbo hair dryr