Pirate Polar Bear. Polar bears go GRRRRR<br /> Pirates go ARGGHHH<br /> Pirate Polar Bears go GAAAARRRR<br /> and he be stealin' your green th Gar polar pirate pvt toucher