So Peta Made a Pokemon Game... features.peta.org/pokemon-black-and-white-parod.... Peri. know who should promote this............rihanna peta