He actually got it!. . akinator fourchan magic wow How