He's seen some shit. Some he seen. rut SEEN sum sun shit seen he has