misunderstood slender. misunderstood slender. MET WHITE mu mun log BUN HIM!“ misunderstood sl