Splash Mountain. .. Splash mountain, I... Splash Mountain mountain I