when you catch juan, you catch jamal. .. bueno si un poco. when you catch juan jamal bueno si un poco