everything makes sense now. .. !!!!!!!! everything makes sense now !!!!!!!!