Pokemon. . Blitt CT I if I 9 fl Pokemon team rocket