Pooh bear loves _igger. hi. yhy, niuy, nkay pm bear lavas ..n run barium: mun . last (name P' Won bear loves PT. im gay