Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #15 to #1 - epicmoustache (07/17/2012) [-]
elke keer =_=
elke ******* keer dat het woord holland / nederland in een post voorkomt
zie ik al deze plaatjes.
User avatar #19 to #15 - thijsofbodom (07/17/2012) [-]
ik eet mijn kisten op als er het woord 'kanker' niet in een nederdraad voorkomt
User avatar #21 to #19 - epicmoustache (07/17/2012) [-]
1. kisten? ******* episch
2. heeft je naam iets met children of bodom te maken?
3. kanker
User avatar #22 to #21 - thijsofbodom (07/17/2012) [-]
jazeker
0
#24 to #22 - thijsofbodom Comment deleted by thijsofbodom [-]
User avatar #23 to #22 - epicmoustache (07/17/2012) [-]
welke van de twee dude?
User avatar #25 to #23 - thijsofbodom (07/17/2012) [-]
beide
ik draag kisten en luister CoB
User avatar #26 to #25 - klukkluk (07/17/2012) [-]
Pas op we hebben hier met metaalhoofd te maken.
 Friends (0)