Upload
Login or register
Anonymous comments allowed.
asd
#1 - anon
Reply 0 123456789123345869
(07/09/2012) [-]
ale skurwiel. to jest prawdopodobnie w warszawie. bambusy tam zawsze są.