It's Tomato, Not Tomato. . Haw do you pronoun's tomato? Is It tomato or tomato? 2 thy: ago. Yes It's Tomato Not Haw do you pronoun's tomato? Is It tomato or 2 thy: ago Yes