Poketar. not mine; found on pokememes.. Poketar not mine; found on pokememes