Pokedex. credz to pokememes. Put the fixing ', down and wellthat pour bastard. Pokedex credz to pokememes Put the fixing ' down and wellthat pour bastard