Nostalgia. childhood... I always won. spare thumbs