DBZ Engrish Fail. OC, I just found this in DBZ Kai Episode 202 (Ep 8, season 7). r/ miimii Fur:. ROR Crose up engrish fail dragon dragonball z Kai