norway :3 norge c:. det må være andre norsker her ?.. Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord Du tysta, Du glädjerika sköna! Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Din sol, Din
Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu

norway :3 norge c:

det må være andre norsker her ?

  • Recommend tagsx
-3
Views: 475
Favorited: 0
Submitted: 01/04/2012
Share On Facebook
Add to favorites Subscribe to potetgull E-mail to friend submit to reddit

Show All Replies Show Shortcuts
Show:   Top Rated Controversial Best Lowest Rated Newest Per page:
Order:
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
#3 - dilltyr (01/04/2012) [-]
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
#2 - tjocksnorris (01/04/2012) [-]
sweden
#5 - potetgull (01/04/2012) [+] (3 replies)
theshift : what do you don't understand ?

0
#4 - potetgull Comment deleted by potetgull [-]
#1 - theshift (01/04/2012) [-]
what's that mean ???
 Friends (0)