fuck u monkeys. u monkeys.. they are pokemon. POcKet MONkeys. fuck u monkeys