Shampoo. . After buying new shampoo In the shower... Wait... where' s FFCCFF UGUU UGUU UGUU UGUU UGUU-. Hmmmm i think ive seen this before Shampoo