I want to sleep peacefully... also TL;DR. ZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZzZz. Eggs Cheese Milk canned beans jalapenos cheetos mustard