Home Original Content Funny Pictures Funny GIFs YouTube Funny Text Funny Movies Channels Search

hide menu
What do you think? Give us your opinion. Anonymous comments allowed.
User avatar #232 - thenoblescout (12/15/2011) [-]
Merkelig nok er det masse lego......er du helt sikker på at det ikke skulle ha stått Danmark?
#235 to #232 - anonymous (12/15/2011) [-]
Bare vi som er mann nok til å trå på dem ;)
User avatar #236 to #235 - thenoblescout (12/15/2011) [-]
så klart, jæveln hadde på seg sko
 Friends (0)