Green Lantern. Quote from Hellboy OC. I' m the hero that Gotham deserves" Spiderman. Naruto VS Spiderman Green Lantern Quote from Hellboy OC I' m the hero that Gotham deserves" Spiderman Naruto VS