ZoidBerg Emoticon. Lol, found this funny (V) (;,,;) (V).. (V) (;,,;) (V) Wub wub wub wub wub zoid berg comment