Lies! I tell you! LIES!. Pokemon.. yea good stuff Pokemon