Girlfriends. True story.. Me en the inside Derpette. Q '(C' till kinda like am .. Oh, Derpl T like you teel Me en the outside girls vagina Penis trolls