got wood?. . baiabi? m. would you imagine if he could get it up got wood? baiabi? m would you imagine if he could get it up