toothepaste. goes in the trash.. nom nom nom nom nom pedobear chia sh