NO YOU LISTEN!. Finally shut that thing up.. no You listen