Scratchpad Shenanigans V. Artsy. O_o.. ERI CVIL TA GE. sob I'm not on there... scratchpad shenanigans v artsy fartsy ericvoltage