Were'd he go. . I eike pepole whule namea stories, eike John went". where' d he l Ha ha ha! I don t know!. LMFAO :D Were'd he go I eike pepole whule namea stories John went" where' d l Ha ha ha! don t know! LMFAO :D