Ayyyyyyoo. . I Face Mecca sometimes Ayyyyyyoo I Face Mecca sometimes