yolo. .. Fake. The bird is white. yolo Fake The bird is white