Sam Fisher smiling. .. GASP Heresy! Sam Fisher smiling GASP Heresy!