Smashing. .. Today, OP was NOT a faggot. Smashing Today OP was NOT a faggot