JIF vs GIF. How do you pronounce 'GIF'.. hard G GIF Jif battle Debate bugs daffy season