Nostalgia. So beautiful :3.. It's not nostalgia without the sound Gameboy Nintendo game nostalgia old