Dancing Chihuahua. he's so adorable!!. Dancing Chihuahua he's so adorable!!