Truffle shuffle. Picard wins. chucky truffle shuffle