u ok gurl?. u dont kno wat she ben thru.. you are fat u ok gurl? dont kno wat she ben thru you are fat