3rd Edition Rules. FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Ar an rat: my SHUDNT SHINE ‘ GHET FLEXING FHA? WAS. Eaa Wei.  uuuuuuuuuuuuuuuu