what do you do?. . BOP metalic. net. Girlfriend? I don't know that pokemon what do you do? BOP metalic net Girlfriend? I don't know that pokemon