Pokémon Fusion. syntheticimagination.tumblr.com/. Emf) C) ARW MIGHTYENA '""'””‘ GROUDON Pokémon Fusion syntheticimagination tumblr com/ Emf) C) ARW MIGHTYENA '""'””‘ GROUDON