Don't Disparage Fairies. If you do, he'll von Strangle you.. MINES ABE Elli“ ttis. I nominate him for fairy gymleader/elite four jarhead