Cutie Pet Lucario. What would you do if you had your own pet Lucario?.. pic related lucario Furry Pokemon pet Cute